طبقه بندی مشاغل(کارمندان و کارگران)
مشاوره در زمینه قوانین و مقررات طبقه بندی مشاغل و تشکیلات و همچنین استخدام کارمندان و کارگران 
قالب وبلاگ
لینک های مفید
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای مصوبه شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 شورای عالی اداری، موضوع: «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» با هدف بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، دستگاه‌های اجرایی موارد ذیل را در تنظیم سند برنامه نیروی انسانی خود رعایت نمایند:

1- با عنایت به تعریف کارمند دستگاه اجرایی در ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل کارکنان قراردادی نیز می‌شود و مواد (6) و (32) این قانون که پست سازمانی را برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته است و بیان می‌دارد هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود، لذا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به استناد احکام فوق‌الذکر، افراد موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا سقف 10% پست‌های سازمانی و به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به پست‌های سازمانی منصوب نمایند. در این صورت، مجموع کارمندان هر دستگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی موضوع تبصره ماده (32) و کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از تعداد پست‌های سازمانی مصوب آن دستگاه بیشتر نخواهد بود.


ادامه مطلب
[ یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

مصوبه افزایش حقوق سال 1394  

  در جلسه  شورای عالی کار روز ۲4/۱۲/93 با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار با 17 درصد افزایش نسبت به سال 93 معادل 712 هزار و 425 تومان تعیین شد. بنابراین:

  حداقل مزد در سال 1394 روزانه 237475  ریال ( دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) خواهد بود  

نرخ پایه سنوات در سال 1394 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، روزانه 10000 ریال( ده هزار ریال ) تعیین می گردد.                 

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ 1100000  ریال( یک میلیون و یکصدهزار ریال ) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود .
 میزان حق اولاد پرداختی 712 هزار و 425 ریال

و کمک هزینه مسکن نیز 400 هزار ریال برای سال 1394 تعیین شده است . 

 سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1394 به ماخذ روزانه 17 درصد آخرین مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار ) سال 1393 افزایش می یابد


ادامه مطلب
[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت در سال 1394 (تصویبنامه شماره 161091/ت51735هـ مورخ 27/12/1393 هیأت وزیران) 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 27/12/1393 به پیشنهاد شماره 169631 مورخ 23/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1394 به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (19.597) ریال تعیین می‌شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1394 به میزان یکهزار و سیصد و هفتاد و شش (1.376) ریال تعیین می‌شود.


ادامه مطلب
[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)


ادامه مطلب
[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
نحوه انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی به سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت (بخشنامه شماره 170751 مورخ 25/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) 

به دستگاه های اجرایی

در اجرای بند «ح» آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصمیم نامه شماره 4225/44327 تاریخ 14/1/1389 وزیران محترم عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک) و پیرو بخشنامه شماره 16429/90/200 مورخ 13/6/1390، تأکید می نماید، دستگاه های اجرایی الزامی به استفاده از نرم افزار مربوط به شرکتی خاص از جمله نرم افزار تسما، ندارند. لذا به منظور تجمیع گزارش های دستگاه های اجرایی، آن دسته از دستگاه هایی که از سامانه مدیریت عملکرد «تسما» استفاده نمی کنند، لازم است نتایج ازیابی عملکرد دستگاه متبوع را با رعایت مفاد «دستورالعمل انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی به سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت» که در آدرس mdhc.ir قرار گرفته است، به سامانه مذکور منتقل نمایند.

علی صفدری- معاون نوسازی اداری و سرپرست معاونت سرمایه انسانی

دستورالعمل انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی

در ابعاد عمومی و اختصاصی به سامانه مدیریت عملکرد دولت

1- هدف:

ارائه قالب استاندارد جهت انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و واحدهای تابعه آنها در ابعاد عمومی و اختصاصی به سامانه مدیریت عملکرد دولت مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور


ادامه مطلب
[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
 

ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/13/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 8/10/1393 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری در حین خدمت اخذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می‌نمایند، به استناد بند (5)‌ ردیف (ب) ماده (116) قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1- با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی مأخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه‌شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیردیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق‌دیپلم، فوق‌دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا)، با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب می‌باشد:


ادامه مطلب
[ دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
دستورالعمل استاندارد تارنما (وب سایت)های دستگاه های اجرایی و درگاه (پورتال)های استانی (بخشنامه شماره 145100 مورخ 20/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

(30) 

به تمامی دستگاه های اجرایی و استانداری ها

به منظور تحقق «بند 15 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری» و در اجرای «ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری» و «برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری ابلاغی ریاست محترم جمهور به شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393»، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در هفتمین جلسه، مورخ 7/11/1393، «دستورالعمل استاندارد تارنما (وب سایت)های دستگاه های اجرایی و درگاه (پورتال)های استانی» را به شرح سند پیوست شامل 27 ماده و 7 پیوست (29 صفحه) تصویب نمود. دستگاه های اجرایی مکلفند، نسبت به برنامه ریزی و اجرای استاندارد مذکور مطابق مفاد این سند اقدام نمایند.


ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری، بند 5-1 (موضوع طراحی و راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان دولت و کارشناسان واحدهای فنآوری اطلاعات دستگاه های اجرایی) و ماده 15 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 شورای عالی اداری) کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در هفتمین جلسه در تاریخ 7/11/1393 «دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات» را جهت اجرای دستگاه های اجرایی تصویب کرد.


ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

شماره۱۵۲۴۲/۹۳/دش                                                                   ۸/۱۱/۱۳۹۳

اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم

(مصوب جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

بنیاد ملی نخبگان ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده «اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم» که در جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
با توجه به اینکه به روایت آمارهای موجود، در سال‌های اخیر، شکایت کارکنان خرید خدمت موضوع تصویب‌نامه شماره 3591/ت17296هـ مورخ 1/3/1378 هیأت وزیران به خواسته تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی و نیز شکایت نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی به خواسته الزام دستگاه به انعقاد قرارداد کار معین با این نیروها، حجم زیادی از شکایات مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است و در این زمینه‌، دادنامه شماره 555 مورخ 19/8/1387 و دادنامه شماره 874-849 مورخ 14/11/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف موضوعات فوق را روشن نموده است، لذا به منظور تسهیل در اجرای دادنامه‌های مذکور در دستگاه‌های اجرایی بخشنامه ای ابلاغ شده است


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری کمیته های تخصصی زیر مجموعه شورای راهبری توسعه مدیریت

ادامه مطلب
[ شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی (مصوبه شماره 12991/93/206 مورخ 26/9/1393 شورای عالی اداری)

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ 12/9/1393 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تأیید رییس‌جمهور، به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول 126 و 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای فراهم آوردن اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیرساخت‌ها و رصد توسعه پایدار و متوازن، با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها موافقت نمود، که به شرح تصویب‌نامه پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می‌شود 


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
دستور العمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی

ادامه مطلب
[ سه شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
بخشنامه ضرورت پاسخ به انتقادات رسانه ها در چارچوب کلی ابلاغی آیین نامه روشنگری رسانه ای


ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 31/4/1393 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و در راستای اجرای بند 4 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر «دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقاء مدیران» و به استناد بند 11 ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (56) قانون یاد شده و نیز تکلیف مقرر در بند 7 برنامه مدیریت سرمایه انسانی نقشه راه اصلاح نظام اداری، ابلاغیه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 رییس‌جمهور، «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی» را تصویب نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضروری است، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور بر اجرای این مصوبه نظارت نموده و گزارش عملکرد آن‌را، سالانه به شورای عالی اداری ارایه نماید.


ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

اصلاح ماده (۳) اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي - مصوب ۱۳۶۵  

مصوبه شماره 80954/ت50387ه مورخ 17/7/1393

هيئت وزيران در جلسه ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۲/ ۲۳/ ۱۰۶/ ۲۴۲۰۶ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي – مصوب ۱۳۶۵ – تصويب كرد:

ماده (۳) اصلاحي آيين نامه اجرايي تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه با بازنشستگي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۱۶۰۶/ت۴۸۳۱۲هـ مورخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۲ به شرح زير اصلاح مي شود:


ادامه مطلب
[ شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
بخشنامه  شماره 10336/93/200  مورخ 30/7/93 در رابطه با شفاف‌سازی و رفع ابهام، حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان

به منظور شفاف‌سازی و رفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در واحدهای سازمانی مختلف همان دستگاه و مستنبط از مفاد تبصره (4) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه‌های شماره (12) مورخ 25/1/1381 و شماره (427-422) مورخ 5/10/1390 و شماره (340) مورخ 14/5/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراتب ذیل ابلاغ می‌گردد:


ادامه مطلب
[ شنبه دهم آبان ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسات مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ و ۱۷/۴/۱۳۹۳ و ۱۴/۵/۱۳۹۳ جهت تحقق بندهای (۲) و (۳) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای»، به استناد ماده (۴۴)‌ و بند (۳) قسمت «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارت‌های شغلی و ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان بر اساس شایستگی‌های مورد نیاز مشاغل و همچنین به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب برای تحقق عدالت استخدامی و قضای رقابتی، افزایش اعتبار نتایج آزمون‌های استخدامی، کاهش هزینه‌های برگزاری آزمون‌ها، افزایش رضایت‌مندی داوطلبان و تنوع انتخاب برای آنان، دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی را به شرح پیوست در ۳۶ ماده و ۲۰ تبصره تصویب نمود، که مراتب جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

از تاریخ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ لغو و جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوزهای استخدامی، صرفاً بر اساس این دستورالعمل صورت پذیرفت. ضمناً در خصوص آگهی های استخدامی صادره قبلی، دستگاه‌های اجرایی بر اساس دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق‌الذکر اقدام خواهند نمود

 


ادامه مطلب
[ شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
طی بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات علمی، آموزشی و پژوهشی مشمول بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه به اجرای ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه ملزم شدند.
ادامه مطلب
[ یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (تصویبنامه شماره ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ هیأت وزیران) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (تصویبنامه شماره ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ هیأت وزیران)


ادامه مطلب
[ شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۳ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
بخشنامه تبدیل وضعیت نیرو های قراردادی و پیمانی جانباز و فرزند شهید به رسمی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
سه چهارم خدمت کارکنان پایورو وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی،سپاه پاسداران ،...به جبهه اعزام شده اندخدمت داوطلبانه محسوب می گردد
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۱ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
بخشنامه شماره 41935/91/220 مورخ 4/11/1391 در رابطه با «مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي، تعريف، نمونه وظايف و مسئوليتها و شرايط تصدي اين مشاغل»

ادامه مطلب
[ دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
بخشنامه شماره 41935/91/220 مورخ ۴/۱۱/۹۱ در رابطه با «مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي، تعريف، نمونه وظايف و مسئوليتها و شرايط تصدي اين مشاغل»

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

موضوع: بخشنامه مشاغل عمومي


ادامه مطلب
[ دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
تصویب  نامه درخصوص سنوات خدمت  دولتی شاغلين موضوع تبصره  ۵ ماده واحده قانون تشکيل سازمان آموزش و  پرورش استثنایی ـ مصوب ١٣۶٩  ـ 
شماره ٢٠٠۶٣۴ / ت ۴٨۶١٩ هـ                                                           ١٢ / ١٠ / ١٣٩١ تصویب  نامه درخصوص سنوات خدمت دولتی شاغلين موضوع  تبصره  ۵  ماده  واحده قانون تشکيل سازمان آموزش و پرورش  استثنایی ـ مصوب ١٣۶٩  ـ
ادامه مطلب
[ سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]

تصويب نامه  شماره 1۷6441/ت 48702هـ مورخ 30/9/91 هيات وزيران درباره تفويض، ساماندهي و شفاف سازي در امور اداري و استخدامي كشور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور - وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد و تأیید رییس جمهور،وزرا و معاونین رییس جمهور به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند"هـ" ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند(۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نمود.

"طرح مهر آفرین"


ادامه مطلب
[ شنبه نهم دی ۱۳۹۱ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
بخشنامه شماره 29243/91/210 مورخ 08/07/1391 به دستگاههاي اجرايي مشمول ماده5 قانون مديريت خدمات كشوري در رابطه با دستور العمل اجرايي ارزيابي عملكرد كاركنان
برچسب‌ها: ارزیابی عملکرد کارکنان
ادامه مطلب
[ چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
تصويب نامه هيات وزيران در رابطه با حل مشكل كارمندان انتقالي از تهران به ساير كلانشهرها در راستاي بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه
ادامه مطلب
[ دوشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
نرخ حق بیمه درمان شاغلان و بازنشستگان در سال 1391


بر این اساس، نرخ حق بیمه درمان در سال 1391 مطابق با مفاد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری؛ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته در سال 1391 معادل 5درصد حقوق و مزایای مستمر تا سقف دوبرابر حداقل حقوق قانون کار تعیین می شود.


ادامه مطلب
[ یکشنبه یکم مرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ زین العابدین شیخ بگلو ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

زین العابدین شیخ بگلو
کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
در این وبلاگ سعی می کنم کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها و همچنین مطالب مفید در زمینه طبقه بندی مشاغل را به اطلاع کلیه مستخدمین و کارمندان دولت جهت آشنایی با حق و حقوق خود قرار دهم.
برخود فرض می دانم که بتوانم کمک کوچکی در جهت احقاق حقوق کاررمندان و کارگران زحمت کش داشته باشم. و آماده مشاوره در این زمینه هستم.
لذا از بازدیدکنندگان گرانقدر خواهش داریم با ارائه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات ما را در هرچه بهتر و کارآمد کردن این وبلاگ یاری دهند.
لینک های مفید
امکانات وب